หุ้นโรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม โรงพยาบาลอยุธยา หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว ออมเงินในหุ้นลงทุนหุ้นรับเงินปันผล ให้เงินทำงานแทนด้วยการลงทุน ลงทุนแบบซื้อเฉลี่ย DCA dollarcost average ทยอยลงทุนสะสมหุ้นบูลชิพซื้อเศษหุ้น blueship ออมเงินในหุ้นระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า ออมเงินในหุ้นเพื่อเกษียณชีวิตที่มั่นคง อิสรภาพทางการเงิน
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เริ่มก่อตั้ง ในปี 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ โดยการดำเนินงานในช่วงแรกอยู่ภายใต้ชื่อ บริษัท อยุธยาเวชการ จำกัด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่วน
ใหญ่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยร่วมกับนักธุรกิจชั้นนำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณภาพในด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ชั้น นำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคกลางตอนล่าง
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)
มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลราชธานี โรจนะ และ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 3 ของกลุ่ม
บริษัทโรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช และบริษัทย่อย มีเตียงจดทะเบียนทั้งสิ้น 353 เตียง
ปัจจุบัน สถานพยาบาลของกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช จัดอยู่อยู่ในระดับทุติยภูมิทั้ง 2 แห่ง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลราชธานี
สามารถให้บริการตรวจรักษาในระดับตติยภูมิได้ในส่วนของการให้บริการส่วนหัวใจโดยศูนย์หัวใจที่ทันสมัย

ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่การให้บริการของสถานพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องกรดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง โรงพยาบาลราชธานีขึ้น ในบริเวณตำบลคลองสวนพลู อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง อยู่ในทำเลที่มีการเติบโตสูง และอยู่ใกล้ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนน
สายเอเชีย และถนนโรจนะ โดยได้เริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2535 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมา
– เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 :
– บริษัทโรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2545
– ปี 2557 บริษัทโรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช เข้าซื้อ หุ้น บริษัท โรงพยาบาล โรจนเวช จำกัด จำนวน 12 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.17 โดยภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด ดำเนินงานภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ ตั้ง อยู่บนถนนโรจนะ ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยจากนิคมอตุสาหกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง
– บริษัทโรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช ได้นำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
– ปี 2562 บริษัทโรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช ได้จัดตั้ง บริษัทย่อยขึ้น ในนาม “บริษัท โรงพยาบาลราชธานี หนองแค จำกัด” ที่อำเภอหนองแค จังหวะสระบุรี เพื่อขยายกิจการโรงพยาบาล โดยเปิดรับผู้
ป่วยประกันสังคมและเงินสด
บริษัทโรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช ให้บริการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันโรค โดยครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน ผ่านแพทย์เวชกรรมทั่วไปและเวชกรรมเฉพาะทาง ซึ่งมีบริการรักษาพยาบาลหลักใน 9 สาขาดังต่อไปนี้
1 . สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
2 . สาขาศัลยกรรม และออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
3 . สาขากุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
4 . สาขาสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
5. สาขาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
6 . สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
7 . สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
8. สาขารังสีวิทยา โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
9 . สาขาทันตกรรม โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
ขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์
(1) ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
ปี 2558 บริษัทฯได้เริ่มให้บริการศูนย์หัวใจ ซึ่งมีศักยภาพให้บริการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจ และโรคหัวใจ อาทิเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตผิดปกติ โรคหัวใจเต้นผิดปกติ เป็นต้น ให้บริการโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตใน
การให้บริการรักษาตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการเบื้องต้น การรักษาโดยการใช้ยา การสวนหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
ขอบเขตการให้บริการที่สำคัญของศูนย์หัวใจ ได้แก่
การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test (EST))
การตรวจวินิจฉัยหัวใจเต้นผิดปกติโดยการติดเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( Holter monitor)
การสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization) หรือ การใส่ขดลวดและทำบอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery angiography (CAG) and percutaneous coronary intervention (PCI))
การจี้หัวใจด้วยไฟฟ้า (Electrophysiology)
การผ่าตัดหัวใจเพื่อทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft) เปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valve Replacement) และปิดรูรั่วผนังกั้น หัวใจ (Atrial Septal Defect)
การผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า (Cardiac Pacemaker)
(2) ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรมสมอง โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
(3) ศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ โรงพยาบาลราชธานี RJH อาร์เจเอช
ศูนย์ไตเทียม :